Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

Fokal spasticitet efter stroke

Den globala bördan av spasticitet efter stroke fortsätter att öka. För att dämpa överaktiviteten i muskeln och lindra spasticiteten kan BOTOX hjälpa.

BOTOX indikation: Fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot efter stroke

BOTOX (botulinumtoxin typ A) är indicerat för behandling av:

  • Fokal spasticitet i handled och hand hos vuxna patienter efter stroke
  • Fokal spasticitet i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke

Världens befolkning lever allt längre. Med ökande incidens av stroke och stigande överlevnad, ökar också prevalensen av spasticitet efter stroke. Studier visar att över 40 procent av patienterna utvecklar spasticitet inom sex månader efter en stroke.URB10

Bedömd för spasticitet med hjälp av Modifierad Ashworth Skala (MAS) vid 6 månader efter stroke:

42,6%

av patienterna har spasticitet (MAS ≥1, n=211)URB10

15,6%

av patienterna med ischemisk motorisk stroke och spasticitet utvecklar svår spasticitet (MAS ≥3) inom 6 månaderURB10

Klinisk effekt och säkerhet

Förbättring av muskeltonus inträffade inom två veckor och maximal effekt sågs i allmänhet inom 4-6 veckor.

FotledBOT

Betydande förbättring jämfört med placebo från baseline till vecka 12 i MAS ankelpoäng, (p = 0.006)

Behandling med BOTOX kan lindra spasticitet

Behandling med BOTOX verkar lokalt i de injicerade musklerna och minskar muskeltonus genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till muskeln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos musklerna i där det annars skulle haft sin verkan.

Vanliga biverkningar av BOTOX-behandling

I de kliniska studierna har biverkningar som ansetts relaterade till BOTOX rapporterats hos 16 procent med fokal spasticitet i övre extremitet i samband med stroke och 15 procent med fokal spasticitet i nedre extremiteten i samband med stroke. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur.

Behandling med BOTOX Fokal spasticitet efter stroke

Spädning

Spädningstabell för injektionsflaska med 100 respektive 200 Allerganenheter.
BOTOX får enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska).

Resulterande dos (enheter/0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 100 enheter Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 200 enheter
20 enheter 0,5 ml 1 ml
10 enheter 1 ml 2 ml
5 enheter 2 ml 4 ml

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

1

Dra upp natriumkloridlösning* enligt spädningstabell i en lämplig spruta.

2

Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan. Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

3

Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

4

Anslut en lämplig spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan. Dra upp önskad mängd av den beredda BOTOX-lösningen i sprutan. Lossa sprutan och anslut lämplig injektionsnål.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

Rekommenderad nål

Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens längd bör bestämmas baserat på muskelns plats och djup.

Administreringsvägledning

Elektromyografisk vägledning eller nervstimuleringstekniker kan användas för att lokalisera de berörda musklerna. Injektion på flera ställen kan göra att BOTOX får en bättre kontakt med muskelns innervationsområden och är särskilt användbart för större muskler.

Vägledning dosering

Exakt dosering och antal injektionsställen anpassas till individen med hänsyn till:

  • De berörda musklernas storlek
  • Antal muskler
  • Musklernas lokalisation
  • Spasticitetens svårighetsgrad
  • Förekomst av lokal muskelsvaghet
  • Patientens svar på tidigare behandling

Rekommenderad dosering vid fokal spasticitet i övre extremiteten

Muskel Total dosering;
antal injektionsställen
1. Adductor pollicis 20 enheter;
1-2 ställen
2. Flexor pollicis longus 20 enheter;
1-2 ställen
3. Flexor carpi radialis 15-60 enheter;
1-2 ställen
4. Flexor carpi ulnaris 10-50 enheter;
1-2 ställen
5. Flexor digitorum sublimis 15-50 enheter;
1-2 ställen
6. Flexor digitorum profundus 15-50 enheter;
1-2 ställen
BOTOX-dosering-PSS-Övre-extremiteten

Rekommenderad dosering vid fokal spasticitet i nedre extremiteten

Muskel Total dosering;
antal injektionsställen
Gastrocnemius
1. Mediala delen
2. Laterala delen
75 enheter; 3 ställen
75 enheter; 3 ställen
3. Soleus 75 enheter; 3 ställen
4. Flexor digitorum longus 50 enheter; 2 ställen
5. Flexor hallucis longus 50 enheter; 2 ställen
6. Tibialis posterior 75 enheter; 3 ställen
7. Flexor digitorum brevis 25 enheter; 1 ställe
BOTOX-dosering-PSS-Nedre-extremiteten

Maximal total dos

I kontrollerade och öppna icke-kontrollerade kliniska studier har doser mellan 200 och 240 enheter uppdelade på utvalda muskler använts vid en given behandlingskur vid fokal spasticitet i övre extremiteten.
Den totala dosen vid fokal spasticitet i nedre extremiteten är 300-400 enheter fördelade på upp till 6 muskler.
Förnyad injektion bör inte göras före 12 veckor.BOT

Ytterligare information

Om det bedöms lämpligt av den behandlande läkaren kan patienten övervägas för återinjektion när den kliniska effekten av den tidigare injektionen har minskat, men i allmänhet inte tidigare än 12 veckor efter föregående injektion.

Efter BOTOX-behandling

BOTOX botar inte spasticiteten men underlättar fortsatt träning under ledning av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. En mer intensiv träning med bland annat muskeltöjningar direkt efter BOTOX-injektionerna kan förstärka och förlänga effekten.

Effekt av BOTOX

Effekten brukar vara i minst 12 veckor, men detta kan variera mellan olika individer och behandlingstillfällen.

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Fokal spasticitet efter stroke 11-06-2021

Vad kan 300 brittiska fysioterapeuter lära oss om injektioner av botulinumtoxin?

Endast en minoritet av strokepatienter relevanta för behandling med botulinumtoxin mot utvecklad spasticitet får tillgång till den. Flertalet kliniker i Norge, Sverige och Danmark vittnar om brist på injektörer som den främsta utmaningen. Kan fysioterapeuter vara en del av lösningen?

Fokal spasticitet efter stroke 22-03-2021

Bättre effekt med tidig BOTOX-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke

Är tidpunkten för behandling med BOTOX viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.

Referenser

  • [URB10]   -   Urban PP, Wolf T, Uebele M et al. Occurence and clinical predictors of spasticity after ischemic stroke, Stroke 2010; 41: 2016—2020
  • [BOT]   -   BOTOX® Summary of Product Characteristics
Stäng