Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Fokal spasticitet efter stroke

Den globala bördan av spasticitet efter stroke fortsätter att öka. För att dämpa överaktiviteten i muskeln och lindra spasticiteten kan BOTOX® hjälpa.

BOTOX® indikation: Fokal spasticitet i hand och handled, fotled och fot efter stroke

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) är indicerat för behandling av:

 • Fokal spasticitet i handled och hand hos vuxna patienter efter stroke
 • Fokal spasticitet i fotled och fot hos vuxna patienter efter stroke

Världens befolkning blir allt längre. Med ökande incidens av stroke och stigande överlevnad, ökar också prevalensen av spasticitet efter stroke. Studier visar att över 40 procent av patienterna utvecklar spasticitet inom sex månader efter en stroke.URB10

Bedömd för spasticitet med hjälp av Modifierad Ashworth Skala (MAS) vid 6 månader efter stroke:

42,6%

av patienterna har spasticitet (MAS ≥1, n=211)URB10

15,6%

av patienterna med ischemisk motorisk stroke och spasticitet utvecklar svår spasticitet (MAS ≥3) inom 6 månaderURB10

Klinisk effekt och säkerhet

BOTOX® minskar symtombördan hos patienter med spasticitet i övre och nedre extremiteterBOT

62%

av patienterna med spasticitet i vrist och handled såg en förbättring i linje med deras behandlingsmål vecka 6, mätt som Disability Assessment Scale, DAS, jämfört med baseline (n_64)BRA

>50%

av patienterna med spasticitet i fotleden upplevde en signifikant förbättring vid vecka 12, mätt i MAS-poäng, Modified Ashworth Scale, jämfört med baseline (n_120)KAJ10

Behandling med BOTOX® kan lindra spasticitet

Behandling med BOTOX® verkar lokalt i de injicerade musklerna och minskar muskeltonus genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till muskeln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till muskelcellen via den synaptiska klyftan. Hos muskelcellen binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX® verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos musklerna i där det annars skulle haft sin verkan.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

I de kliniska studierna har biverkningar som ansetts relaterade till BOTOX® rapporterats hos 16 procent med fokal spasticitet i övre extremitet i samband med stroke och 15 procent med fokal spasticitet i nedre extremiteten i samband med stroke. Lokal muskelsvaghet utgör den förväntade farmakologiska effekten av botulinumtoxin i muskulatur.

Behandling med BOTOX® - Spädning

Spädningstabell för injektionsflaska med 100 respektive 200 Allerganenheter.
BOTOX® får enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska).

Resulterande dos (enheter/0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 100 enheter Mängd tillsatt spädningsvätska* till en injektionsflaska med 200 enheter
20 enheter 0,5 ml 1 ml
10 enheter 1 ml 2 ml
5 enheter 2 ml 4 ml

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

1

Dra upp natriumkloridlösning* enligt spädningstabell i en lämplig spruta.

2

Tillsätt natriumkloridlösningen* i 45 graders vinkel till injektionsflaskan. Lämna nålen i flaskan. Vakuumet i flaskan visar att den sterila miljön i flaskan är intakt. Använd inte flaskan om vakuumet inte drar saltlösning in i flaskan.

3

Rotera försiktigt flaskan. Skaka inte!

4

Anslut en lämplig spruta med 0,1 mL graderingar till nålen i flaskan. Dra upp önskad mängd av den beredda BOTOX-lösningen i sprutan. Lossa sprutan och anslut lämplig injektionsnål.

*Steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)

Behandling med BOTOX® - Administrering

Rekommenderad nål

Steril 25, 27 eller 30 gauge nål. Nålens längd bör bestämmas baserat på muskelns plats och djup.

Administreringsvägledning

Elektromyografisk vägledning eller nervstimuleringstekniker kan användas för att lokalisera de berörda musklerna. Injektion på flera ställen kan göra att Botox får en bättre kontakt med muskelns innervationsområden och är särskilt användbart för större muskler.

Vägledning dosering

Exakt dosering och antal injektionsställen anpassas till individen med hänsyn till:

 • De berörda musklernas storlek
 • Antal muskler
 • Musklernas lokalisation
 • Spasticitetens svårighetsgrad
 • Förekomst av lokal muskelsvaghet
 • Patientens svar på tidigare behandling

Rekommenderad dosering vid fokal spasticitet i övre extremiteten

Rekommenderad dosering vid fokal spasticitet i nedre extremiteten

Nya godkända injektionsställen och dosering för BOTOX vid behandling av spasticitet i nedre extremiteten hos vuxna:

 • Flexor hallucis longus: 50 enheter, 2 ställen
 • Flexor digitorum longus: 50 enheter, 2 ställen
 • Flexor digitorum brevis: 25 enheter, 1 ställe

Maximal total dos

I kontrollerade och öppna icke-kontrollerade kliniska studier har doser mellan 200 och 240 enheter uppdelade på utvalda muskler använts vid en given behandlingskur. Förnyad injektion bör inte göras före 12 veckor.

Ytterligare information

Om det bedöms lämpligt av den behandlande läkaren kan patienten övervägas för återinjektion när den kliniska effekten av den tidigare injektionen har minskat, men i allmänhet inte tidigare än 12 veckor efter föregående injektion.

Efter BOTOX®-behandling

BOTOX® botar inte spasticiteten men underlättar fortsatt träning under ledning av fysioterapeut och/eller arbetsterapeut. En mer intensiv träning med bland annat muskeltöjningar direkt efter BOTOX®-injektionerna kan förstärka och förlänga effekten.

Effekt av BOTOX®

Effekten brukar vara i minst 12 veckor, men detta kan variera mellan olika individer och behandlingstillfällen.

Läs mer om ämnet i dessa relaterade nyheter

Fokal spasticitet efter stroke 18-02-2019

Utökad indikation för BOTOX®: Fokal spasticitet i foten hos vuxna patienter efter strok...

Nyhet! Sedan tidigare har BOTOX indikationen fokal spasticitet i fotleden hos vuxna patienter efter stroke. Nu har indikationen utökats till att även gälla injektionsställen i flexor hallucis longus, flexor digitorum longus och flexor digitorum brevis. Som grund till den utökade indikationen...

Fokal spasticitet efter stroke 14-06-2018

Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här nedan finns en generell sammanfattning över strokeriktlinjerna med fokus på rehabiliteringsfasen samt en mer detaljerad sammanfattning gällande åtgärden för behandling med...

Referenser

 • [URB10]   -   Urban PP, et al. Stroke 2010; 41: 2016—2020.
 • [BRA]   -   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12167681
 • [KAJ10]   -   Kaji R, et al. J Neurol 2010; 257: 1330—1337.
 • [WEI]   -   Wein T, et al. Poster presented at the European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 26th-31st May 2014, Marseille, France; Allergan Data on File 029.
Stäng