Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Axillär hyperhidros

Hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten, en påverkan som kan vara i paritet med den hos de svåraste psoriasis- eller aknepatienterna. Behandling med BOTOX® kan minska besvären.

BOTOX® indikation: Axillär hyperhidros

BOTOX® (botulinumtoxin typ A) är indicerat för ständiga besvär av svår primär hyperhidros i axillerna, som försvårar dagliga aktiviteter, och som är resistent mot lokal behandling.

Hyperhidros är ett vanligt tillstånd med en prevalens på omkring tre procent. Hyperhidros är ett kroniskt och handikappande tillstånd resulterande i ökad svettproduktion på grund av överaktivitet i exokrina körtlar som ansvarar för normal reglering av kroppstemperatur.

Klinisk effekt och säkerhet

Majoriteten svarar på behandlingen BOT

I den kliniska studie som låg till grund för godkännandet definierades kliniskt relevant respons som minst en halvering av svettningarna. Vid utvärderingen efter fyra veckor var responsfrekvensen i Botox-gruppen 93,8 procent jämfört med 35,9 procent i placebogruppen (p < 0,001). Incidensen höll i sig vid alla undersökningstillfällen upp till 16 veckor efter behandlingsstart.

Behandling med BOTOX® kan lindra kraftiga svettningar

BOTOX® motverkar kraftiga svettningar genom att blockera perifer acetylkolinfrisättning och därmed impulsöverföring från hjärnan till svettkörteln. Vid impulsöverföring flödar vesiklar med acetylkolin i den presynaptiska nervcellen. Vesiklarna binder till ett proteinkomplex, det så kallade SNARE-komplexet, på cellmembranets insida. SNARE-komplexet gör att vesiklarna kan fusera med cellmembranet, vilket möjliggör frisättning av acetylkolinet från nervcellen till svettkörteln via den synaptiska klyftan. Hos svettkörteln binder acetylkolinet till receptorer och utövar sin verkan.

En del av SNARE-komplexet är proteinet SNAP-25. BOTOX® verkar genom att tas upp av kolinerga nervceller och klyva SNAP-25. På så sätt blockeras membranfusion och därmed acetylkolinfrisättning. Acetylkolinet når på så sätt aldrig receptorerna hos svettkörtlarna i där det annars skulle haft sin verkan.

Vanliga biverkningar av BOTOX®-behandling

I de kliniska studierna har biverkningar som ansetts relaterade till BOTOX® rapporterats hos 11 procent hos patienterna med primär hyperhidros i axillerna. Den vanligaste biverkningen som rapporterats är smärta vid injektionsstället.

Behandling med BOTOX® Axillär hyperhidros

Spädning

Rekommenderad spädning

Den rekommenderade dosen BOTOX® är 50 enheter per axill. För totalt 20 injektioner per axill rekommenderas därför spädning om 100 enheter BOTOX® i 4 ml spädningsvätska, resulterande i 2,5 enheter per 0,1 ml färdig spädning.

Rekommenderad nål

Steril 30 gauge nål.

Administreringsvägledning

Det hyperhidrotiska området kan fastställas med hjälp av vanlig färgningsteknik, t.ex. Minors jod-stärkelseprov.

Rekommenderad dos

50 enheter BOTOX® injiceras intradermalt på flera jämnt fördelade ställen ca 1–2 cm från varandra inom det hyperhidrotiska området i varje axill.

Aksillär hyperhidros

Maximal dos

Andra doser än 50 enheter per axill kan inte rekommenderas. Injektioner skall inte upprepas med kortare intervall än 16 veckor.

Efter BOTOX®-behandling

I normala fall kan patient återgå till arbete eller annan vardaglig aktivitet direkt efter behandlingen. Under ett par dagar efter injektionstillfället kan de uppleva smärta och svullnad på injektionsställena. Ibland kan man svettas mer på något annat ställe på kroppen. Hudtorrhet kring det behandlade hudområdet är inte ovanligt och kan under en kortare period behandlas med en mjukgörande kräm.

Effekt av BOTOX®

Ytterligare doser av BOTOX® kan ges när den kliniska effekten av en tidigare injektion har avtagit. En behandling med BOTOX® brukar sitta i 3-12 månader hos majoriteten av patienterna.

BOTOX® injiceras lokalt i huden och i små doser, därför är risken för att BOTOX® ska sprida sig till andra delar av kroppen liten. Dessutom försvinner effekten av BOTOX® helt och hållet efter ett antal månader om behandlingen inte upprepas.

Referenser

  • [BOT]   -   Botox® Summary of Product Characteristics.
Stäng