Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

Så går BOTOX-behandling till

Förbereda BOTOX-behandling

Specifika enheter av olika läkemedel med botulinumtoxin är inte utbytbara mellan varandra. Doser som rekommenderas i Allergan-enheter skiljer sig från andra botulinumtoxinberedningar. BOTOX ska endast ges av läkare eller sjuksköterska med kompetens om behandlingen, inklusive användningen av den nödvändiga utrustningen.

Specifika rekommendationer avseende optimala dosnivåer och antal injektionsställen per muskel har fastställts för flera indikationer, dock inte alla. I dessa fall ska individuella behandlingsrutiner därför läggas upp för den aktuella patienten. Optimala dosnivåer bör bestämmas med hjälp av titrering. Den rekommenderade maximala dosen ska dock inte överskridas.

Spädningstabell för BOTOX injektionsflaskor


BOTOX får enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska).

Spädningstabell för BOTOX 50, 100 och 200 Allergan-enheters injektionsflaskor för alla indikationer utom blåsstörningar:

Injektionsflaska med 50 enheter Injektionsflaska med 100 enheter Injektionsflaska med 200 enheter
Resulterande dos (enheter/ 0,1 ml) Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 50 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 100 enheter. Mängd tillsatt spädningsvätska (steril fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska)) till en injektionsflaskamed 200 enheter.
20 enheter 0,25 ml 0,5 ml 1 ml
10 enheter 0,5 ml 1 ml 2 ml
5 enheter 1 ml 2 ml 4 ml
2,5 enheter 2 ml 4 ml 8 ml
1,25 enheter 4 ml 8 ml N/A

Spädningstabell för BOTOX vid blåsstörningar

BOTOX får enbart lösas i steril, fysiologisk natriumkloridlösning utan konserveringsmedel (natriumklorid 0,9 % injektionsvätska).

 

Idiopatisk överaktiv urinblåsa

Neurogen överaktiv detrusor

Under BOTOX-behandling

Behandling med BOTOX är oftast en procedur på mellan 15-30 minuter. Området för injektion bör tvättas av och eventuell bedövning ges. Om det finns en pågående infektion i det aktuella området ska behandlingen bokas om till ett senare tillfälle när infektionen läkt ut.

För administreringssätt, doser och behandlingsveckor, se vidare för aktuell indikation:

Efter BOTOX-behandling

I de allra flesta fall kan patienten efter en behandling utföra sina dagliga aktiviteter som vanligt. Det är möjligt att injektionsförfarandet kan leda till infektion, smärta, svullnad, onormal känsla i huden (t.ex. stickningar eller domningar), minskad känsel i huden, ömhet, rodnad och/eller blödning/blåmärken vid injektionsstället. I regel brukar denna typ av biverkan försvinna efter några timmar.

Vissa kan uppleva blodtrycksfall eller svimma. Detta kan vara följden av smärta och/eller oro förenad med injektionen.

Utebliven effekt av BOTOX

Om behandlingen misslyckas vid det första behandlingstillfället, det vill säga om klinisk relevant förbättring uteblir en månad efter injektion jämfört med utgångsläget, följ råden nedan:

  • Klinisk verifiering, som kan inkludera EMG-undersökning, av toxinets aktivitet i den injicerade muskeln eller musklerna;
  • Analys av orsaken till misslyckandet, till exempel felaktigt val av muskler för injektionen, otillräcklig dos, dålig injektionsteknik, kontrakturer, alltför svaga antagonistmuskler, utveckling av toxinneutraliserande antikroppar;
  • Förnyad bedömning av lämpligheten att behandla med botulinumtoxin typ A;
  • Om inga oönskade effekter uppträder efter det första behandlingstillfället, genomför en andra behandlingsomgång enligt följande: a) justera dosen, med hänsyn tagen till analysresultatet från den tidigare misslyckade behandlingen; b) använd EMG; och c) behåll ett intervall på tre månader mellan de två behandlingstillfällena.

Vid utebliven eller avtagande effekt efter upprepade injektioner ska alternativa behandlingsmetoder tillämpas.

Vid behandling av vuxna patienter, inklusive behandling av flera indikationer, ska den högsta kumulativa dosen inte överstiga 400 enheter under ett 12 veckors intervall.

Tid till förbättring och varaktighet av behandlingseffekten för samtliga indikationer

Effekt av BOTOX

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng