Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare

Alla läkemedel kan föranleda biverkningar, så också BOTOX®. Hur ser säkerhetsprofilen ut för BOTOX®?

BOTOX® är ett specifikt läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A. BOTOX® är godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.BOT

Genom att många människor behandlas med ett läkemedel byggs erfarenhet om hur effektivt, men också säkert, ett läkemedel är. BOTOX® är det mest använda botulinumtoxinet i världen. I mars 2019 firades en milstolpe då den hundra miljonte flaskan BOTOX® tillverkades.DOF

Vem kan få BOTOX®

Definitiv effekt och säkerhet vid behandling med BOTOX® hos barn och ungdomar har inte fastställts, utöver de åldrar som anges för de aktuella indikationerna i tabellen här nedanför.BOT

Blefarospasm/hemifacial spasm 12 år
Cervikal dystoni 12 år
Fokal spasticitet i samband med cerebral pares 2 år
Spasticitet i övre och nedre extremiteten i samband med stroke 18 år
Kronisk migrän (CM) 18 år
Överaktiv blåsa (OAB) och neurogenöveraktiv detrusor (NDO) 18 år
Primär hyperhidros i axillerna 12 år (begränsad erfarenhet hos ungdomar mellan 12 och 17 år)

Då tillräcklig data saknas återfinns ingen rekommendation av behandling vid graviditet i produktresumén för BOTOX®. Samma sak gäller ammande kvinnor. BOTOX® rekommenderas heller inte till kvinnor i fertil ålder (som inte använder preventivmedel) om det inte bedöms som medicinskt befogat.BOT

Systemiskt jämfört med lokalt

Alla läkemedel kan föranleda biverkningar, så också BOTOX®. Till skillnad från mediciner som tas i tablettform verkar BOTOX® i huvudsak lokalt kring injektionsstället och inte i hela kroppen. Detta påverkar säkerhetsprofilen.

För de allra flesta kan dock behandlingen löpa på utan besvärande biverkningar. Frekvensen för behandlingsavbrott till följd av biverkningar i de fas 3-prövningar som låg till grund för marknadsgodkännande var 3,8 procent för BOTOX® jämfört med 1,2 procent för placebo.

Vanliga och mindre vanliga biverkningar

Hur vanligt förekommande en biverkan bedöms vara kategoriseras på följande sätt. Se tabellen nedan.

Mycket vanliga förekommer hos fler än 1 av 10 användare
Vanliga förekommer hos 1 till 10 av 100 användare
Mindre vanliga förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare
Sällsynta förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare
Mycket sällsynta förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

Allmänt om BOTOX® och biverkningar

Generellt uppträder biverkningar inom de första dagarna efter BOTOX®-injektionen. De sitter vanligtvis i endast en kort tid men kan kvarstå i flera månader och i sällsynta fall längre.
Biverkningarna beror till viss del var på kroppen injektionerna görs och för vilken sjukdom eller symtom som behandlingen ges. För behandling av fokal spasticitet efter stroke återfinns till exempel utslag, muskelsvaghet, perifert ödem och fall bland vanliga biverkningar.

För fullständig säkerhetsprofil, se BOTOX® produktresumé på fass.se.

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • [DOF]   -   Allergan. Data on file. INT/0102/2019a
Stäng