Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare

BOTOX och biverkningar

Alla läkemedel kan föranleda biverkningar, så också BOTOX. Hur ser biverkningsprofilen ut för BOTOX?

BOTOX är ett läkemedel inom klassen botulinumtoxin typ A. BOTOX är godkänt av läkemedelsverket och används som behandling mot flera symtom och sjukdomar, däribland kronisk migrän.BOT

Genom att många människor behandlas med ett läkemedel byggs erfarenhet om hur effektivt, men också säkert, ett läkemedel är. BOTOX är det mest använda botulinumtoxinet i världen. I mars 2019 firades en milstolpe då den hundra miljonte flaskan BOTOX tillverkades.1

Vilka åldersgrupper få BOTOX?

Definitiv effekt och säkerhet vid behandling med BOTOX hos barn och ungdomar har inte fastställts, utöver de åldrar som anges för de aktuella indikationerna i tabellen här nedanför.BOT

Blefarospasm/hemifacial spasm 12 år
Cervikal dystoni 12 år
Fokal spasticitet i samband med cerebral pares 2 år
Spasticitet i övre och nedre extremiteten i samband med stroke 18 år
Kronisk migrän 18 år
Överaktiv blåsa (OAB) och neurogenöveraktiv detrusor (NDO) 18 år
Primär hyperhidros i axillerna 12 år (begränsad erfarenhet hos ungdomar mellan 12 och 17 år)

Då tillräcklig data saknas återfinns ingen rekommendation av behandling vid graviditet i produktresumén för BOTOX. Samma sak gäller ammande kvinnor. BOTOX rekommenderas heller inte till kvinnor i fertil ålder (som inte använder preventivmedel) om det inte bedöms som medicinskt befogat.BOT

Systemiskt jämfört med lokalt

Alla läkemedel kan föranleda biverkningar, så också BOTOX. Till skillnad från mediciner som tas i tablettform verkar BOTOX i huvudsak lokalt kring injektionsstället och inte i hela kroppen. Detta påverkar säkerhetsprofilen.

För de allra flesta kan behandlingen löpa på utan besvärande biverkningar. Frekvensen för behandlingsavbrott till följd av biverkningar i de fas 3-prövningar som låg till grund för marknadsgodkännande var 3,8 procent för BOTOX jämfört med 1,2 procent för placebo.

Vanliga och mindre vanliga biverkningar

Hur vanligt förekommande en biverkan bedöms vara kategoriseras på följande sätt. Se tabellen nedan.

Mycket vanliga förekommer hos fler än 1 av 10 användare
Vanliga förekommer hos 1 till 10 av 100 användare
Mindre vanliga förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare
Sällsynta förekommer hos 1 till 10 av 10 000 användare
Mycket sällsynta förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

Allmänt om BOTOX och biverkningar

Generellt uppträder biverkningar inom de första dagarna efter BOTOX-injektionen. De sitter vanligtvis i endast en kort tid men kan kvarstå i flera månader och i sällsynta fall längre.

Biverkningarna beror till viss del var på kroppen injektionerna görs och för vilken sjukdom eller symtom som behandlingen ges. Som vid all injektionsbehandling kan lokal smärta, inflammation, parestesi, hypoestesi, ömhet, svullnad/ödem, erytem, lokal infektion, blödning och/eller blåmärken uppstå efter injektionen. Smärta och/eller oro förenad med nålsticket kan resultera i vasovagal respons, inklusive övergående symtomatisk hypertoni och synkope. Feber och influensaliknande symptom har även rapporterats efter injektioner av botulinumtoxin.

För fullständig säkerhetsprofil, se BOTOX produktresumé på fass.se.

Referenser

  • [BOT]   -   BOTOX® Summary or Product Characteristics
  • 1   -   https://aestheticmed.co.uk/site/industrynewsdetails/allergan-reaches-historic-botox-milestone-with-100-million-vials
Stäng