Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Fokal spasticitet efter stroke 22-03-2021

Bättre effekt med tidig BOTOX-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke

Är tidpunkten för behandling med BOTOX viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.

Målet med studien bland patienter med fokal spasticitet i nedre extremiteten efter stroke (post-stroke lower limb spasticity – PSLLS) var att utvärdera sambandet mellan tidpunkten för behandling med BOTOX i förhållande till tidpunkten för patientens stroke och effekten av den samma. Detta var en internationell, 12 veckor lång, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 3, som sedan följdes av upprepad behandling i en öppen förlängningsstudie.

Patienterna var i åldern 18–85 år och hade PSLLS (Modified Ashworth Scale [MAS] ≥ 3) i fotleden efter sin senaste stroke som inträffade ≥3 månader före screening.
Patienterna (dubbelblind fas) randomiserades (n=468) till onabotulinumtoxin A 300–400 U [300 U, i obligatoriska fotledsmuskler (gastrocnemius, soleus, tibialis posterior) och ≤100 U, i valfria muskler i underbenet (flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, flexor digitorum brevis, extensor hallucis och rectus femoris]) eller placebo.

Primärt effektmått: MAS-förändring från baslinjen (genomsnittspoäng vecka 4 och 6).

Sekundära effektmått: CGI-skalan (Clinical Global Impressions Scale), poängsumma för kliniska globala intryck vecka 4 och 6 och måluppfyllelseskalan GAS (Goal Achievement Scale), aktiv och passiv poäng, vecka 8 och 12).

Resultat: Patienterna stratifierades efter tiden sedan stroke (≤24 månader, n=153, >24 månader, n=315, post hoc)

  • Patienter som behandlades ≤24 månader efter stroke upplevde större förbättringar från baslinjen jämfört med placebo enligt MAS (-0,31 jämfört med -0,17), CGI (0,49 jämfört med 0,12) och passiv GAS-poäng (vecka 12, 0,37 jämfört med 0,26)
  • En ≥1-punkts förbättring av aktiv (vecka 12, p=0,04) och passiv (vecka 8, p=0,02) GAS-poäng jämfört med placebo uppnåddes av flera patienter som behandlades ≤24 månader efter en stroke. Hos patienter som behandlades >24 månader efter en stroke observerades förbättring endast av aktiv poäng (vecka 8, p=0,04). Onabotulinumtoxin A 300–400 U tolererades väl, utan nya säkerhetsfynd.


Fig a) Angle MAS change from baseline and Fig b) physician-assessed CGI average scare of weeks 4 and 6. Data are least squares means of weeks 4 and 6 change from baseline. P values for between-group comparisons were obtained from analysis of coveriance using imputation for missing values. CGI clinical global impression of change, ITT intent-to-treat, MAS modified Ashworth Scale

Grafen är adapterad från referensen: Impact of early intervention with onabotulinumtoxinA treatment in adult patients with post-stroke lower limb spasticity: results from the double blind, placebo-controlled, phase 3 REFLEX study.

Referens
Impact of early intervention with onabotulinumtoxinA treatment in adult patients with post-stroke lower limb spasticity: results from the double blind, placebo-controlled, phase 3 REFLEX study. Find the study here

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng