Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Fokal spasticitet efter stroke 22-03-2021

Bättre effekt med tidig BOTOX®-behandling hos patienter med spasticitet efter stroke

Är tidpunkten för behandling med BOTOX® viktig för utfallet? En ny studie genomförd av Patel, Ward och Jost et al visar på effekten av tidig insättning av BOTOX® hos vuxna patienter med fokal spasticitet efter stroke.

Målet med studien bland patienter med fokal spasticitet i nedre extremiteten efter stroke (post-stroke lower limb spasticity – PSLLS) var att utvärdera sambandet mellan tidpunkten för behandling med BOTOX® i förhållande till tidpunkten för patientens stroke och effekten av den samma. Detta var en internationell, 12 veckor lång, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie i fas 3, som sedan följdes av upprepad behandling i en öppen förlängningsstudie.

Patienterna var i åldern 18–85 år och hade PSLLS (Modified Ashworth Scale [MAS] ≥ 3) i fotleden efter sin senaste stroke som inträffade ≥3 månader före screening.
Patienterna (dubbelblind fas) randomiserades (n=468) till onabotulinumtoxin A 300–400 U [300 U, i obligatoriska fotledsmuskler (gastrocnemius, soleus, tibialis posterior) och ≤100 U, i valfria muskler i underbenet (flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, flexor digitorum brevis, extensor hallucis och rectus femoris]) eller placebo.

Primärt effektmått: MAS-förändring från baslinjen (genomsnittspoäng vecka 4 och 6).

Sekundära effektmått: CGI-skalan (Clinical Global Impressions Scale), poängsumma för kliniska globala intryck vecka 4 och 6 och måluppfyllelseskalan GAS (Goal Achievement Scale), aktiv och passiv poäng, vecka 8 och 12).

Resultat: Patienterna stratifierades efter tiden sedan stroke (≤24 månader, n=153, >24 månader, n=315, post hoc)

  • Patienter som behandlades ≤24 månader efter stroke upplevde större förbättringar från baslinjen jämfört med placebo enligt MAS (-0,31 jämfört med -0,17), CGI (0,49 jämfört med 0,12) och passiv GAS-poäng (vecka 12, 0,37 jämfört med 0,26)
  • En ≥1-punkts förbättring av aktiv (vecka 12, p=0,04) och passiv (vecka 8, p=0,02) GAS-poäng jämfört med placebo uppnåddes av flera patienter som behandlades ≤24 månader efter en stroke. Hos patienter som behandlades >24 månader efter en stroke observerades förbättring endast av aktiv poäng (vecka 8, p=0,04). Onabotulinumtoxin A 300–400 U tolererades väl, utan nya säkerhetsfynd.


Fig a) Angle MAS change from baseline and Fig b) physician-assessed CGI average scare of weeks 4 and 6. Data are least squares means of weeks 4 and 6 change from baseline. P values for between-group comparisons were obtained from analysis of coveriance using imputation for missing values. CGI clinical global impression of change, ITT intent-to-treat, MAS modified Ashworth Scale

Grafen är adapterad från referensen: Impact of early intervention with onabotulinumtoxinA treatment in adult patients with post-stroke lower limb spasticity: results from the double blind, placebo-controlled, phase 3 REFLEX study.

Referens
Impact of early intervention with onabotulinumtoxinA treatment in adult patients with post-stroke lower limb spasticity: results from the double blind, placebo-controlled, phase 3 REFLEX study. Find the study here

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng