Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 17-12-2020

Så påverkades huvudvärksvården i Norge och Danmark under pandemins första fas

Coronapandemin ledde till nya arbetssätt. Hur påverkades huvudvärksvården på sjukhus i Skandinavien under pandemins första fas? En ny studie från Danmark och Norge ger oss insikter.

Covid-19 förklarades en pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO) i mars 2020 och orsakade stora utmaningar för hälso- och sjukvården i hela världen. I många länder ledde detta till en snabb förändring mot telemedicin, i stället för fysiska konsultationer. Många patienter hade kontinuerlig tillgång till vård, trots smittspridningsåtgärder. Men för nya patienter och de med komplexa kroniska huvudvärksdiagnoser kan de nya arbetssätten resultera i suboptimala konsultationer, utan möjlighet till korrekt klinisk undersökning eller injektionsbehandling.

En nyligen publicerad studie undersökte hur hanteringen av huvudvärk på sjukhus påverkades i Norge och Danmark under perioden 12 mars och 15 april 2020 i år, det vill säga under den mest akuta delen av pandemins första fas. Studien bygger på en enkätundersökning där alla neurologiska avdelningar i Danmark (n=14) och Norge (n=18) var inbjudna, varav 91% (29 av 32) svarade.

Studien fann bland annat att:

  • 86% av de neurologiska avdelningarna ändrade sin huvudvärkspraxis under nedstängningen.
  • 83% av de sjukhusen minskade öppenvårdens aktivitet under nedstängningen. Den vanligaste förändringen var en övergång till mer telemedicin.
  • Mer än hälften av sjukhusen ansåg att de hade en försämrad huvudvärksvård.

Behandlingar med botulinumtoxin påverkades
De flesta avdelningar använde rutinmässigt botulinumtoxin mot kronisk migrän före pandemin, men under den aktuella perioden var det endast 36% som fortsatte helt som vanligt med botulinumtoxin medan 28% slutade helt att administrera botulinumtoxin. I Danmark startades inga nya patienter upp på botulinumtoxin medan motsvarande siffra för Norge var endast 6%. För vissa patienter som redan stod på behandling med botulinumtoxin ledde situationen till längre behandlingsintervall än vanligt. (Figur 1).

Covid Studie tabell, så påverkades huvudvärksvården under pandemin
Fig. 1 Botulinum toxin A (BTX) treatment in Denmark and Norway during the lockdown. Respondents replied to the question “Did your Department continue botulinum toxin treatment for chronic migraine during the pandemic?”

Omfattande sjukdomsbörda och risk för ökade samhällskostnader
Migrän rankas av WHO på 12 plats bland kvinnor och på 19 plats bland befolkningen vad gäller grad av funktionshinder. Kronisk migrän rankas bland de sjukdomar som är mest handikappande och likställs med att vara förlamad i armar och ben, att ha demens eller en pågående psykos1.

Migrän innebär också en stor ekonomisk börda för både individen och samhället. Nekad eller uppskjuten tillgång till effektiva behandlingsalternativ kan i tillägg till det enskilda lidande även leda till mer sjukfrånvaro och därmed höga samhällskostnader.

Förslag på utveckling inför framtiden
Författarna till studien tar även upp att det faktum att många sjukhus drabbades allvarligt av nedstängningen understryker att de flesta huvudvärkpatienter kan och bör hanteras i primärvården i nära samarbete med specialistsjukvård. Att stärka sådana samarbeten skulle göra huvudvärksvården mindre sårbar i framtiden.

Referens: ES Kristoffersen et al., Hospital-based headache care during the Covid-19 pandemic in Denmark and Norway, (2020) Länk

Referenser

  • Steiner TJ, et al. J Headache Pain. 2018;19(1):17.    
Stäng