Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Kronisk migrän 28-10-2020

Samhället vinner på att behandla fler med BOTOX (botulinumtoxin typ A) vid kronisk migrän

Första hälsoekonomiska studien i sitt slag i Norden som visar på den kostnadsbesparande effekten av att behandla med BOTOX vid kronisk migrän. Det finns tre viktiga slutsatser från studien.

2020 publicerades den första svenska studien som belyser hälsoekonomiska aspekter av BOTOX-behandling för kronisk migrän publicerats i Journal of Headache and Pain. Även om det har publicerats flera liknande migränstudier i andra delar av Europa under senare år, så finns nu alltså data specifikt för Sverige. Resultaten i studien visar sig stämma väl med vad andra forskare har funnit i motsvarande undersökningar, i bland annat Italien och Storbritannien.

Migränpatienter lider i tysthet

Den första delen av studien, som beskriver patienternas välbefinnande och livskvalitet, ger resultat snarlika dem i övriga Europa. Det framgår tydligt att migränpatienter även i Sverige, speciellt de som har många huvudvärksdagar per månad, har en klart försämrad livskvalitet. Det framkommer i studien att det skulle kunna gå att undvika mycket lidande och spara avsevärda samhällskostnader genom att öka tillgängligheten till behandling av kronisk migrän i svensk sjukvård.

BOTOX kostnadsbesparande för samhället

En annan del av studien tittar närmare på hur just BOTOX står sig när det gäller kostnadseffektivitet vid behandling av kronisk migrän. Resultaten visar att BOTOX ligger långt under (cirka 200 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår) de maxgränser (mellan 400-500 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår) som finns i det svenska samhället för vad som anses vara en kostnadseffektiv behandling.

Eftersom kronisk migrän har en stor påverkan på de patienter som drabbas, innebär det bland annat att det kan vara svårt att arbeta i normal omfattning. Den sjukfråvaro som därför ofta följer i spåren av kronisk migrän är den absolut största kostnadsposten när det gäller sjukdomen, och är flera gånger större än vad själva behandlingen kostar; besök hos läkare samt läkemedel. Om man därför även tar med indirekta kostnader som förlorade arbetsinkomster så är behandling med BOTOX kostnadsbesparande. Det vill säga samhället får tillbaka mer än vad behandlingen i sig kostar.

– Studien visar att de indirekta kostnaderna är avsevärda, säger Joakim Tedroff, neurolog och specialist på migrän, samt en av studiens medförfattare.

Om man därför även tar med kostnader som förlorade arbetsinkomster med mera, så är behandling med BOTOX kostnadsbesparande. Det vill säga samhället får tillbaka mer än vad behandlingen i sig kostar
- säger Joakim Tedroff

BOTOX är mer kostnadseffektivt än CGRP-antikroppar vid indirekt jämförelse

Utöver BOTOX finns som injektionsbehandling vid kronisk migrän CGRP-antikroppar. Det finns i dag inga direkt jämförande kliniska studier mellan CGRP-antikroppar och BOTOX, men det finns ändå möjlighet att uppskatta hur BOTOX står sig emot CGRP-hämmarna när det gäller kostnadseffektivitet. Detta sker genom att man utför samma typ av hälsoekonomisk analys för såväl BOTOX som två stycken CGRP-hämmare (Aimovig och Ajovy). Medan BOTOX ligger klart under maxgränsen (cirka 200 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår i relation till brytgränsen på 400-500 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår) för att anses vara kostnadseffektivt, så ligger CGRP-hämmarna i intervallet 500-550 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår.

– Med tanke på att det finns många patienter med kronisk migrän som behöver behandling är det viktigt att väga in kostnadsaspekten, säger Joakim Tedroff.

Artikelns titel är “Economic consequences of migraine in Sweden and implications for the cost-effectiveness of onabotulinumtoxinA (BOTOX) for chronic migraine in Sweden and Norway” och författad av Hansson Hedblom med flera, publicerad i augusti 2020.

Ta del av studien i sin helhet via Journal of Headache and Pain”.

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng