Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker medicinsk information om BOTOX®

Gå vidare
Fokal spasticitet efter stroke 24-04-2020

Hur ett trafikljus kan hjälpa patienter med spasticitet

Alltför ofta lämnas patienter med spasticitet efter en stroke utan behandling, men genom en samordnad metod kan fler patienter få hjälp. Ett nytt verktyg kan fungera som stöd.

I takt med att akutvården förbättras kommer fler som drabbas av en stroke att överleva. Å andra sidan ökar andelen personer över 70 år och uppskattningar visar att antalet strokefall ökar. Uppskattningar tyder på en ökning med 34 procent från 2015 till 2035 i Europa.1

Ju tidigare desto bättre

Denna utveckling kräver ökade insatser för rehabilitering efter en stroke. Eftersom patienter med spasticitet behöver vårdas av ett multidisciplinärt team kan samordningen vara en utmaning, och ofta misslyckas behandlingen med att uppfylla patientens komplexa och sammansatta behov. Hur ser det ut i de nordiska länderna? Enligt Socialstyrelsen är det bara 15 procent av de strokepatienter som är relevanta för behandling med botulinumtoxin som faktiskt får behandling.*

Ett annat problem är att behandlingen sätts in för sent. Det finns inga tillgängliga nordiska data, men enligt en internationell studie fick 47 procent av PSS-patienterna vänta i över ett år från det att spasticiteten började till sin första injektion av botulinumtoxin.2 Om de som överlevt en stroke skulle remitteras till en spasticitetsspecialist tillräckligt tidigt och få den behandling de behövde, skulle fler komplikationer sannolikt kunna förebyggas.

Rätt rehabilitering efter en stroke har stor påverkan på patientens livskvalitet. För många patienter är målet att kunna delta i samhället och leva ett oberoende liv. Tidig identifiering av rätt patienter för rätt behandling är avgörande, och inom hälsovården skulle vi kunna göra mycket bättre ifrån oss vad gäller detta.
- säger Bo Biering-Sørensen


Bo Biering-Sørensen,
direktör för spasticitetskliniken på Rigshospitalet i Köpenhamn

Verktyg för att hjälpa till att identifiera spasticitet
Med stöd från Allergan Medical Institute tog en grupp internationella experter inom området strokerehabilitering initiativ till att utveckla ett verktyg som kan hjälpa till att förutsäga, förebygga och hantera spasticitet när denna inträffar efter en stroke, med bästa möjliga kliniska utfall som mål. Resultatet är ett riskutvärderingssystem för spasticitet efter en stroke, även kallat ”trafikljusverktyget”.

Utifrån sin kliniska expertis och med stöd i publicerad litteratur definierade gruppen en lista över riskfaktorer för spasticitet hos personer som överlevt en stroke. Dessa riskfaktorer kategoriserades sedan baserat på risk och angelägenhetsgrad. Utifrån detta tog gruppen fram rekommendationer för hur patienten ska bedömas och vårdas utifrån svårighetsgraden på patientens tillstånd.

För användning vid regelbundna uppföljningsbesök

Riskfaktorerna är indelade i tre grupper, patienter som kräver omedelbar remittering (röda), rutinmässig remittering (gula) respektive periodvis övervakning (gröna). Resultatet kan betraktas som en kombination av ett tidigt varningssystem och en prioriteringsskala.

Detta verktyg har stor potential att öka medvetandet om problematisk överaktivitet i muskler efter en stroke. Genom att införa detta verktyg i strokerehabiliteringen ökar sannolikheten för att rätt patienter remitteras i rätt tid till rätt spasticitetsspecialist, för rätt behandling. Jag uppmuntrar alla kollegor att tänka på ”trafikljusverktyget” i interaktionerna med sina multidisciplinära nätverk
- säger Bo Biering-Sørensen

Målgruppen är primärvårdsläkare samt icke-injicerande läkare och fysioterapeuter. Verktyget kan användas vid utvärdering av patienter som genomgått en stroke. Utvärderingen bör helst göras inom 12 veckor efter stroken samt vid de regelbundna uppföljningsbesöken.

Hur effektiv är BOTOX vid spasticitet efter stroke

Läs mer här

Referenser

  • [1]   -   Stroke Alliance For Europe, “The Burden of Stroke in Europe”, 2020.. https://www.stroke.org.uk/sites/default/files/the_burden_of_stroke_in_europe_-_challenges_for_policy_makers.pdf
  • [2]   -   Barnes et al 2016
  • [3]   -   Urban PP, Wolf T, Uebele M, et al. Occurence and clinical predictors of spasticity after ischemic stroke. Stroke. 2010 Sep;41(9):2016-20
  • [4]   -   Royal College of Physicians 20 March 2018. https://www.rcplondon.ac.uk/guidelines-policy/spasticity-adults-management-using-botulinum-toxin
  • [5]   -   Wissel J, Schelosky LD, Scott J, et al. Early development of spasticity following stroke: a prospective, observational trial. J Neurol. 2010 Jul;257(7):1067-72.
  • [*]   -   Källa: Socialstyrelsen Sverige 2018. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2020-1-6545.pdf
Stäng