Den här webbplatsen använder cookies för att kartlägga hur våra besökare använder webbplatsen och för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användandet av cookies.

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
medicinsk information om botox®

Gå vidare

Letar du efter
behandlingsinformation om botox®
för dina patienter

Gå vidare

Jag är läkare, sjuksköterska, farmaceut eller motsvarande och söker
Information om botulinumtoxin för kosmetisk användning

Gå vidare
Fokal spasticitet efter stroke 14-06-2018

Nya nationella riktlinjer för vård vid stroke

Den 28 mars publicerades slutversionen av Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för vård vid stroke. Här nedan finns en generell sammanfattning över strokeriktlinjerna med fokus på rehabiliteringsfasen samt en mer detaljerad sammanfattning gällande åtgärden för behandling med botulinumtoxin hos patienter med spasticitet efter stroke.

Rapporten inklusive bilagor finns att ladda ner på socialstyrelsens hemsida

Sammanfattning

I Sverige är stroke den tredje vanligaste dödsorsaken och varje år insjuknar cirka 25 000–30 000 personer i sjukdomen. Strokevården är idag ojämlik och ny kunskap om effektiva diagnos-, behandlings- och rehabiliteringsmetoder tillkommer ständigt.

Dessa nationella riktlinjer ger rekommendationer om åtgärder vid stroke. Rekommendationerna gäller primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention.

Rehabiliteringen vid stroke behöver startas tidigt och bör erbjudas så länge patienten har behov av denna typ av insatser. Utgångspunkten är en individanpassad och målinriktad rehabilitering, med flera professioner involverade. Syftet vid uppföljningen av personer som insjuknat i stroke är att förebygga återinsjuknande, tidigt identifiera nya eller förändrade symtom och erbjuda rätt åtgärd utifrån aktuell situation och behov. Åtgärder för att förebygga återinsjuknande behöver sättas in tidigt, till exempel i form av stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor eller läkemedelsbehandling. För att minska risken för nya insjuknanden behöver uppföljningen vara långsiktig och kontinuerlig.

Sammanfattningsvis innebär dessa riktlinjer att mer resurser behöver tillföras strokesjukvården. De ökade kostnaderna förväntas vara bestående även på längre sikt, eftersom de rekommenderade åtgärderna ofta medför ett ökat resursbehov. För många av åtgärderna, särskilt de som gäller rehabilitering, behövs dessutom kompetensförstärkning.

På längre sikt kan kostnaderna kompenseras av att åtgärderna innebär ett minskat vård- och rehabiliteringsbehov hos behandlade personer, men dessa besparingar görs främst inom socialtjänsten och i samhället. Exempel på andra konsekvenser är att det behöver tillkomma fler vårdplatser på strokeenheter. Det finns även ett behov av rutiner för den akuta vårdkedjan vid stroke samt för strukturerad uppföljning.

Centrala rekommendationer

Rekommendationerna är uppdelade i 3 typer; rekommendationer med rangordning 1-10, rekommendation FoU och rekommendation icke-göra.Rangordningen baseras på en samlad bedömning av tillståndets svårighetsgrad, åtgärdens effekt och kostnadseffektiviteten

Referenser

  • Inga tillgängliga referenser
Stäng